18. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ