Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. § 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини