Раздел СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ