Фізика

 1. § 1. Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість електричного поля4 - 7

 2. § 2. Речовина в електричному полі. Провідники і діелектрики в електричному полі8 - 9

 3. § 3. Робота за час переміщення заряду в однорідному електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів10 - 12

 4. § 4. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля12 - 19

 5. § 5. Електричний струм. Електричне коло. З’єднання провідників19 - 22

 6. § 6. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Правило Кірхгофа22 - 25

 7. § 7. Робота та потужність електричного струму25 - 27

 8. § 8. Заходи та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями27 - 34

 9. § 9. Електричний струм у металах. Надпровідність34 - 38

 10. § 10. Електричний струм у напівпровідниках39 - 43

 11. § 11. Електричний струм в електролітах. Електролітична дисоціація43 - 45

 12. § 12. Електричний струм у газах45 - 49

 13. § 13. Електричний струм у вакуумі49 - 53

 14. § 14. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом53 - 54

 15. § 15. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції55 - 57

 16. § 16. Сила Ампера. Сила Лоренца58 - 63

 17. § 17. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції64 - 68

 18. § 18. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. Густина енергії магнітного поля68 - 74

 19. Перевір свою компетентність74 - 77

 20. Тестові завдання77 - 81

 21. § 19. Коливальний рух. Гармонічні коливання82 - 86

 22. § 20. Математичний і пружинний маятники. Період коливань маятників86 - 87

 23. § 21. Вільні та вимушені коливання. Резонанс87 - 89

 24. § 22. Поширення механічних коливань у пружному середовищі89 - 95

 25. § 23. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі95 - 96

 26. § 24. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру96 - 99

 27. § 25. Вимушені електромагнітні коливання. Резонанс99 - 100

 28. § 26. Змінний струм. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму100 - 106

 29. § 27. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі106 - 108

 30. § 28. Властивості електромагнітних хвиль108 - 110

 31. § 29. Принципи радіозв’язку, телебачення та стільникового зв’язку110 - 118

 32. § 30. Розвиток поглядів на природу світла. Електромагнітна теорія світла118 - 121

 33. § 31. Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера121 - 122

 34. § 32. Дисперсія світла123 - 125

 35. § 33. Інтерференція світла125 - 129

 36. § 34. Дифракція світла129 - 132

 37. § 35. Поляризація світла132 - 134

 38. § 36. Основні фотометричні величини134 - 139

 39. § 37. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики139 - 144

 40. § 38. Оптичні прилади та їх застосування145 - 150

 41. Перевір свою компетентність150 - 152

 42. Тестові завдання152 - 155

 43. § 39. Квантові властивості світла. Постулати Бора156 - 159

 44. § 40. Випромінювання та поглинання світла атомами. Спектри. Спектральний аналіз та його застосування159 - 165

 45. § 41. Розвиток квантової фізики. Гіпотеза Планка165 - 167

 46. § 42. Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. Фотоелектричний ефект167 - 169

 47. § 43. Застосування фотоефекту169 - 173

 48. § 44. Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер173 - 176

 49. § 45. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду176 - 179

 50. § 46. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану179 - 181

 51. § 47. Фізичні основи ядерної енергетики181 - 185

 52. § 48. Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання186 - 190

 53. § 49. Елементарні частинки, їхня класифікація, реєстрація та характеристика190 - 197

 54. Перевір свою компетентність197 - 199

 55. Тестові завдання199 - 201