Раздел СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. § 2. Понятие о синтаксисе и пунктуации