Раздел Синтаксична норма. § 12. Синтаксична помилка