Раздел СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. § 4. Словосочетание