Раздел СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ