Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики

 1. § 21. Загальна характеристика синтаксичних одиниць85 - 88

 2. § 22. Словосполучення як одиниця синтаксису88 - 90

 3. § 23. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова90 - 91

 4. § 24. Типи підрядного зв'язку в словосполученні92 - 93

 5. § 25. Використання синонімічних безприйменникових і прийменникових словосполучень у різних стилях94 - 95

 6. Система функціональних стилів сучасної української мови96 - 100

 7. § 26. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця101 - 103

 8. § 27. Стилістичні функції модальних різновидів речень103 - 105

 9. § 28. Риторичне запитання, його стилістичні функції105 - 107

 10. § 29. Граматична основа речення. Види простих речень107 - 109

 11. § 30. Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення109 - 111

 12. § 31. Складні випадки координації підмета і присудка111 - 114

 13. § 32. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення114 - 116

 14. § 33. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень. Написання прикладок116 - 118

 15. § 34. Порівняльний зворот, його функції в реченні118 - 120

 16. Система функціональних стилів сучасної української мови121 - 141

 17. § 35. Складні і багатокомпонентні речення. Стилістичні особливості складних речень142 - 145

 18. § 36. Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти146 - 148

 19. § 37. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти148 - 149

 20. § 38. Період149 - 151

 21. § 39. Пряма і непряма мова. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова. Напівпряма мова151 - 153

 22. § 40. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Цитування153 - 156

 23. § 41. Синтаксис і стилістика тексту. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як синтаксично- стилістична одиниця тексту156 - 158

 24. § 42. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс158 - 159

 25. § 43. Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм, риторичне питання, звертання, повторювані сполучники160 - 161

 26. Система функціональних стилів сучасної української мови162 - 171

 27. § 44. Пунктуаційні норми. Основні пунктограми у простому і складному реченні, при прямій мові, цитуванні, у зв'язному тексті172 - 175

 28. § 45. Складні випадки використання розділових знаків. Тире між підметом і присудком у простому реченні175 - 177

 29. § 46. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями, однорідними членами177 - 179

 30. § 47. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами180 - 182

 31. § 48. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями182 - 183

 32. Система функціональних стилів сучасної української мови184 - 204