СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

 1. § 9. Головні члени речення

 2. § 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки

 3. § 11. Тире між підметом і присудком

 4. § 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення

 5. § 13. Означення

 6. § 14. Прикладка як різновид означення

 7. § 15. Додаток

 8. § 16. Обставина. Види обставини за значеннями

 9. § 17. Порівняльний зворот

 10. § 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

 11. § 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення

 12. § 20. Односкладні речення як частини складного речення

 13. § 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях

 14. § 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)

 15. § 23. Однорідні і неоднорідні означення

 16. § 24. Узагальнені слова в реченнях з однорідними членами

 17. § 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки при звертаннях і вставних словах

 18. § 26. Вставлені речення

 19. § 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення

 20. § 28. Уточнювальні члени речення